Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft twaalf nieuwe bebossingsprojecten goedgekeurd. Het zijn projecten van lokale besturen en private ondernemers die reageerden op de oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen. In totaal gaat het om ruim 30 hectare nieuw bos voor een totale kostprijs van 684.000 euro. De middelen komen uit het Boscompensatiefonds.
 
Het ANB ontving 16 projectaanvragen in het kader van de oproep. Daaruit selecteerde een jury 12 laureaten. Projecten die stadsrandbossen, lokale bosuitbreidingsinitiatieven of speelbossen versterken, kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dit zijn gebieden met unieke topnatuur die extra aandacht vragen. De laureaten zijn gelegen in de volgende gemeenten: Sint-Niklaas, Oostrozebeke, Tienen, Evergem, Lommel, Oosterzele, Kortrijk, Olen, Baardegem, Zoutleeuw, Moerbeke en Maldegem.  
 
De middelen voor deze projecten komen uit het Boscompensatiefonds. Ontbossing is in Vlaanderen gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Boscompensatie kan in natura, door compenserende bebossing of door het storten van een bosbehoudbijdrage in het Boscompensatiefonds. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen, ter compensatie van de vergunde ontbossingen.
 
De projectoproep wint sinds 2013 duidelijk aan populariteit. In 2013 werd bijna 11 hectare extra bos gecreëerd voor ongeveer 230.000 euro. Vorig jaar ging het over ruim 22 hectare ter waarde van 386.000 euro. Dit jaar gaat het dus om bijna 31 hectare voor 684.000 euro.
 
Joke Schauvliege: “De voorbije jaren heb ik beslist om de projectoproep uit te breiden van lokale besturen naar alle overheden, vennootschappen en privé-personen. De projectoproepen hebben ondertussen hun waarde en nut bewezen en kennen elk jaar meer succes. De middelen van de bossencompensatie worden zo goed en gericht besteed.”

 
 
Overzicht projecten
 

1. Sint-Niklaas, Uitbreiding stadsbos (1,28 hectare – 28.924 euro)
Dit project betreft de verdere ontwikkeling van een stadsbos, ten zuiden van de stadskern. De meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief en dient als buffer tussen de woongebieden van Sint-Niklaas, het industriegebied en de E17.
2. Gemeente Oostrozebeke, Park (1,05 hectare – 26.312,5 euro)
Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd met ecologische meerwaarde (stapsteen in een corridor die de Mandelvallei verbindt met het open gebied rond het kanaal) en een maatschappelijke/recreatieve troef (toegankelijke groene ruimte in het centrum).
 
3. Tienen, aanleg stadsrandbos (1,20 hectare – 30.172,5 euro)
Dit project geeft de aanzet tot de ontwikkeling van een lokaal stadsrandbos, ingebed in een visie voor de nabije omgeving. Zowel ecologisch is dit een sterk verhaal omdat de percelen een ontbrekende schakel vormen tussen nabijgelegen bos, parkgebied met overstromingsbekkens, losloopweide voor honden en de Gete. Ook maatschappelijk is er een meerwaarde aangezien het om een stadsrandbos gaat gelegen binnen de ringweg.
 
4. Evergem, randstedelijk groengebied (8,53 hectare – 213.368 euro)
Het project kadert in de realisatie van een randstedelijk groengebied tussen een woongebied en een industriegebied zoals voorzien in het GRUP ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent’. Het project draagt bij tot een grote bosuitbreiding, heeft lokaal een bufferende functie tussen bewoning en industriegebied en een maatschappelijk/recreatieve meerwaarde dankzij het speelbos en geboortebos.
 
5. Lommel, Vlinderbos (1,4 hectare – 25.200 euro)
Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden’. Tevens is het perceel gelegen in VEN-gebied ‘De Lommelse heidegebieden en Sahara’. De ontwikkeling van de mantel-zoomvegetatie sluit aan bij en versterkt het omliggend bos (dat nog niet habitatwaardig is).
 
6. Oosterzele, uitbreiding bestaande speel- en geboortebos (2,89 hectare – 43.368 euro)
De percelen zijn opgenomen in het GRUP ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’-regio Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen, landbouwgebieden en beekvalleien Sint-Lievens-Houtem en Kottembos. De meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief door de aansluiting bij en uitbreiding van het bestaande speelbos-geboortebos.
 
7. Kortrijk, stadsgroen (4,45 hectare – 111.435 euro)
De percelen maken deel uit van het projectgebied ‘stadsgroen Ghellinck’, in het noordwesten van Kortrijk, herbestemd als randstedelijk groengebied binnen het GRUP ‘Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk’. Aangeduid in het ruimtelijk structuurplan om in te richten als noordelijke groenpool. Grote maatschappelijk-recreatieve en ruimtelijke meerwaarde voor regio en omgeving (speelbos/stadsrandbos).
 
8. Olen, lokale bosuitbreiding (0,86 hectare – 11.330 euro)
Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd als onderdeel van de Groene Centrum-Gordel, verankerd binnen het gelijknamige RUP. Meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief (speelbos, toegankelijk parklandschap) en ruimtelijk (groenbuffering, versterken relaties met omliggende groene longen Teunenberg en Hezewijk), verweven met het centrum van Olen.
 
9. Baardegem Kravaalbos, bosuitbreiding (0,86 hectare – 21.600 euro)
Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. De te bebossen percelen sluiten aan op enerzijds het kernbos van het Kravaalbos (aansluitend boshabitat) en ook op het Herenbos.
 
10. Zoutleeuw, bosuitbreiding (1,41 hectare – 16.989 euro)
Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’. De percelen sluiten aan bij het boscomplex Heerbroek, dat zich situeert tussen het gebied Meertsheuvel en Het Vinne. De meerwaarde is vooral ecologisch.
 
11. Moerbeke, bosuitbreiding (0,51 hectare – 12.750 euro)
Het betreft een lokaal bosuitbreidingsproject in de omgeving van de Turfmeersen en grote omgeving van Etbos dat dienst kan doen als ecologische stapsteen.
 
12. Maldegem, bebossingsproject (6,41 hectare – 142.740 euro)
Het betreft een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met ecologische waarde. Door de bebossing wordt een relevante boskern gecreëerd tussen twee bestaande grote bossen Drongengoed en Maldegem Veld (SBZ).